Świadomy Obywatel

Zasiłek pogrzebowy.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy po zmarłym członku rodziny.

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje członkom rodziny po śmierci:

  • ubezpieczonego, najczęściej pracownika (także byłego pracownika, jeśli jego śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub też  w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego),
  •  osoby, która pobiera emeryturę,
  • osoby, która pobiera rentę,
  • osoby, która w chwili śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury, ale spełniała warunki niezbędne do przyznania jej emerytury, oraz
  • osoby, która nie miała w chwili śmierci prawa do renty, lecz spełniała warunki do jej otrzymania.

W przypadku prawa do zasiłku po zmarłym ubezpieczonym a także po osobie posiadającej prawo do emerytury lub renty, zasiłek przysługuje również zmarłym członkom rodziny tych osób. Do takich członków rodziny zalicza się: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, wnuki i rodzeństwo, małżonka (wdowę, wdowca) oraz rodziców, w tym ojczyma, macochę, a także osoby przysposabiające.

Bardzo istotną informacja jest fakt, że zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Kiedy członek rodziny ma prawo do zasiłku pogrzebowego po zmarłym policjancie, to zasiłek ten przysługuje mu tylko z tego tytułu. Nie można się w takiej sytuacji ubiegać o zasiłek  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje aktualnie w wysokości 4.000,00 zł. Jest to kwota, która obowiązuje od dnia 1 marca 2011 roku. Wcześniej wysokość zasiłku pogrzebowego zależała od wysokość miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia, który obowiązywał w chwili śmierci osoby, po śmierci której członkowie rodziny mają prawo do zasiłku. Obecnie jest to stała kwota 4.000,00 zł.

Członkowie rodziny, którzy ponieśli koszty związane z pogrzebem muszą złożyć wniosek o zasiłek w celu uzyskania prawo do niego. Wniosek o zasiłek składa członek rodziny, który faktycznie poniósł koszty pogrzebu. Wniosek o zasiłek pogrzebowy składa się na specjalnie przygotowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych formularzu Z -12 do właściwego ZUS. Osoba, która stara się o zasiłek pogrzebowy przedstawić wszystkie dokumenty, poświadczające, że takie koszty zostały przez nią faktycznie poniesione.

W przypadku ubiegania się o zasiłek pogrzebowy po zmarłym członku rodziny należy udowodnić także swoje pokrewieństwo z  daną osobą zmarłą. Dlatego należy dołączyć do formularza Z-12 dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo, tj. skrócony odpisy aktu stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane. Tożsamość osoby, która występuje z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Oprócz prawidłowo wypełnionego wniosku osoba, która pokryła koszty pogrzebu musi również dostarczyć także::  

  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • oryginał rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone
  • w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty).

Akt zgonu jest podstawowym dokumentem, który należy złożyć wraz z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy. Do wydania aktu zgonu niezbędne jest wcześniejsze wystawienie karty zgonu. Karty zgonu wystawia lekarz, który leczył chorego w ostatniej chorobie. Z kartą zgonu i dowodem osobistym zmarłego należy się udać do Urzędu Stanu Cywilnego, przy czym zgon osoby rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.  Do zgłoszenia aktu zgonu zobowiązani są: małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon, osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały lub administrator domu, w którym nastąpił zgon. Osoba zgłaszająca zgon otrzymuje od kierownika Urzędu Stanu Cywilnego bezpłatnie trzy egzemplarze odpisu skróconego aktu zgonu. Do wniosku o zasiłek pogrzebowy należy także dołączyć zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci. Wymóg ten nie dotyczy osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

W przypadku, gdy pogrzeb był zorganizowany na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, konieczne jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę, która występuje z wnioskiem o zasiłek.Członkowie rodziny zmarłej osoby mają określony czas, w którym można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy. Śmierć członka rodziny jest bardzo przykrym doświadczeniem, dlatego też nie od razu łatwo jest załatwiać wszystkie formalności prawne. Dlatego na ubieganie się o zasiłek pogrzebowy członkowie rodziny mają czas 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Kiedy nie możliwe jest ubieganie się o zasiłek ze względu na późniejsze odnalezienie zwłok zmarłego lub zidentyfikowanie osoby zmarłej, zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy  w tym terminie nie jest możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Przy czym dokumentem potwierdzającym tę okoliczność jest zaświadczenie Policji lub prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu.