安iadomy Obywatel

Jak zawiesi i wznowi dzia豉lno嗆 gospodarcz.

Jak zawiesi i wznowi dzia豉lno嗆 gospodarcz.

Dzia豉lno嗆 gospodarcz mo積a w ka盥ym momencie zawiesi, a nast瘼nie wznowi.

Nie jest to trudna procedura. Okres zawieszenia dzia豉lno軼i gospodarczej stanowi faktyczn przerw w dzia豉lno軼i danej firmy na rynku.

Prowadzenie w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej jest obarczone ryzykiem. Decyduj帷 si na przedmiot danej dzia豉lno軼i, nie jeste鄉y pewni czy na pewno nam si powiedzie taki rodzaj przedsi瞝zi璚ia. Istnieje mo磧iwo嗆 czasowego zaprzestania prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej poprzez instytucje zawieszania dzia豉lno軼i. Jedyny warunek jaki trzeba spe軟ia aby m鏂 zawiesi dzia豉lno嗆, to trzeba by przedsi瑿iorc, kt鏎y nie zatrudnia pracownik闚.

Wszystkich formalno軼i zwi您anych z zawieszeniem firmy dokonujemy w tej samej ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, w kt鏎ej sk豉dali鄉y wniosek o rozpocz璚ie dzia豉lno軼i i tam gdzie jest wpisany. Ewidencj prowadzi gmina w豉軼iwa dla miejsca zamieszkania przedsi瑿iorcy. Na tym terenie nie musimy by zameldowani na sta貫. Miejscem zamieszkania jest miejscowo嗆, w kt鏎ej przebywamy z zamiarem sta貫go pobytu. Organem ewidencyjnym jest prezydent miasta, w鎩t albo burmistrz, wniosek powinien by skierowany do w豉軼iwego organu. Warunkiem zawieszenia dzia豉lno軼i gospodarczej jest w豉郾ie z這瞠nie wniosku, zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym rejestrze S康owym oraz art. 7ba ustawy o dzia豉lno軼i gospodarczej.

Wniosek o zawieszenie dzia豉lno軼i gospodarczej powinien zawiera:

 • oznaczenie przedsi瑿iorcy, czyli nazw lub firm – nazwa pod kt鏎 dana dzia豉lno嗆 gospodarcza jest zarejestrowana, jako dodatkowe oznaczenie wpisuje si form prawn,
 •  numer ewidencyjny PESEL ,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania oraz adres przedsi瑿iorcy – adres ten mo瞠 by inny od adresu zameldowania, poniewa je郵i dzia豉lno嗆 jest wykonywana poza miejscem zamieszkania przedsi瑿iorcy, to powinien poda adres zak豉du g堯wnego, oddzia逝 b康 innego miejsca wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej.
 • wskazanie okresu, na jaki nast瘼uje zawieszenie wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej, oraz
 •  informacj o niezatrudnianiu pracownik闚 – jest to najwa積iejszy warunek, kt鏎y musi by spe軟iony aby wniosek zosta pozytywnie rozpatrzony.

Aby przyspieszy rozpatrzenie wniosku, sk豉da si go na formularzu EDG-1, kt鏎y sk豉da si w przypadku wniosku o:

 • wpis do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej,
 • zmian wpisu w ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej,
 • wpis informacji o zawieszeniu dzia豉lno軼i gospodarczej,
 • wpis informacji o wznowieniu dzia豉lno軼i gospodarczej,
 • zawiadomieniu o zaprzestaniu
 • To w豉郾ie na formularzu EDG-1 sk豉da si wszystkie wnioski, kt鏎e dotycz formy bytu dzia豉lno軼i gospodarczej.

Wz鏎 wniosku zawiera rozporz康zenie rady Ministr闚 z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej )Dz.U. nr 50, poz. 399). Przedsi瑿iorca nie ma obowi您ku uzasadniania swojej decyzji o zawieszeniu dzia豉lno軼i gospodarczej, nie musi te wcze郾iej uzyskiwa na to 瘸dnej zgody jakiegokolwiek organu.

Organ ewidencyjny mo瞠 odm闚i wpisu o zawieszeniu dzia豉lno軼i w takich przypadkach, gdy:

zosta prawomocnie orzeczony zakaz wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej okre郵onej w zg這szeniu przez przedsi瑿iorc /w takim przypadku prowadzenie            i zawieszenie dzia豉lno軼i nie mo瞠 by kontynuowane/

zg這szenie dotyczy dzia豉lno軼i gospodarczej, kt鏎a nie jest obj皻a przepisami ustawy, tylko podlega odr瑿nym przepisom – dotyczy to przypadku, gdy jaki przyczyn prowadzona jest inna dzia豉lno嗆

zg這szenie zawiera braki formalne, kt鏎ych mimo wezwania przedsi瑿iorca nie uzupe軟i w wyznaczonym terminie

Odmowa wpisu oznacza, 瞠 dany przedsi瑿iorca nie mo瞠 zawiesi prowadzonej firmy.

W przypadku odmowy wpisu, przedsi瑿iorca mo瞠 tak decyzj zaskar篡 do samorz康owego kolegium odwo豉wczego. W razie negatywnego rozstrzygni璚ia przys逝guje skarga do wojew鏚zkiego s康u administracyjnego.

Wniosek EDG-1 mo積a z這篡 osobi軼ie, przes豉 listem poleconym b康 z這篡 w formie elektronicznej. W przypadku, gdy wniosek przesy豉my listem poleconym, to musi by on opatrzony w豉snor璚znym podpisem po鈍iadczonym notarialnie. Wniosek w wersji elektronicznej powinien by podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ka盥y przedsi瑿iorca sam decyduje, na jaki okres chce zawiesi prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej. Nie ma tak瞠 瘸dnych przeciwwskaza, aby podczas prowadzenia tej samej dzia豉lno軼i m鏬 j kilka razy zawiesi.  Okres zawieszenia wynosi 1-24 miesi璚y. Okres zawieszenia dzia豉lno軼i rozpoczyna si od dnia, kt鏎y zosta wskazany we wniosku, lecz nie wcze郾iej ni w dniu z這瞠nia wniosku. Po wznowieniu dzia豉lno軼i przedsi瑿iorca ma prawo, aby po pewnym czasie ponownie j zawiesi na okres 1-24 miesi璚y.

Trzeba pami皻a, 瞠 zawieszenie dzia豉lno軼i powoduje tak瞠 chwilowe wyga郾i璚ie obowi您ku op豉cania sk豉dek ubezpieczeniowych.

Pr鏂z zg這szenia zawieszenia dzia豉lno軼i do organu ewidencyjnego, nale篡 zg這si si te do ZUS, aby zawiesi op豉canie sk豉dek.

Jak wznowi dzia豉lno嗆 gospodarcz

Po sko鎍zeniu si okresu zawieszenia, przedsi瑿iorca decyduj帷y si wznowi dzia豉lno嗆 gospodarcz, musi z這篡 wniosek o wznowienie dzia豉lno軼i. W przypadku gdy po up造wie zawieszenia, przedsi瑿iorca nie z這篡 wniosku o wznowienie dzia豉lno軼i, mo瞠 zosta wykre郵ony  z rejestru lub z ewidencji. Mo瞠 zosta tak瞠 na這穎na grzywna na takiego przedsi瑿iorc.

Wznowienie dzia豉lno軼i wymaga powiadomienia o tym fakcie organu ewidencyjnego. Wznowienia dzia豉lno軼i, tak瞠 dokonuje si na formularzu EDG. Nale篡 w tym formularzu poda dat wznowienie oraz oznaczenia przedsi瑿iorcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, a tak瞠 adres przedsi瑿iorcy. Tak jak w przypadku zawieszania, wniosek mo積a z這篡 osobi軼ie, poczt lub w spos鏏 elektroniczny. Zg這szenie informacji o wznowieniu dzia豉lno軼i gospodarczej jest zwolnione z op豉t.

Nie z這瞠nie w organie ewidencyjnym b康 w s康zie rejestrowym informacji o wznowieniu dzia豉lno軼i przed up造wem okresu zawieszenia ma negatywne skutki. Mo瞠 stanowi przes豉nk do wykre郵enia przedsi瑿iorcy z ewidencji dzia豉lno軼i. Takie wykre郵enie nie nast瘼uje automatycznie po up造wie okresu zawieszenia, takie wykre郵enie jest poprzedzone pisemnym wezwaniem przedsi瑿iorcy i wyznaczeniem 30 dniowego terminu, w kt鏎ym nale篡 dokona zg這szenia o wznowieniu wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej.

Przy wznowieniu dzia豉lno軼i gospodarczej, nast瘼uje tak瞠 ponowny obowi您ek p豉cenia sk豉dek ubezpieczeniowych. P豉tnik po wznowieniu dzia豉lno軼i ma obowi您ek ponownego op豉cania sk豉dek z tego tytu逝. W przypadku gdy podczas okresu zawieszenia dzia豉lno軼i wyst徙i造 zmiany skutkuj帷e zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom, do z這瞠nia dokument闚 zg這szeniowych do ubezpiecze zobowi您any jest p豉tnik sk豉dek, czyli przedsi瑿iorca. ZUS powiadamia p豉tnika odr瑿nym pismem o sporz康zonych dokumentach zg這szeniowych w zwi您ku ze wznowieniem przez niego wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i.

Podczas zawieszenia dzia豉lno軼i gospodarczej nie mo積a osi庵a z niej bie膨cych przychod闚. Mo積a jednak w tym czasie regulowa wszelkie nale積o軼i zwi您ane z utrzymaniem firmy. Skutkuje to powstaniem przychodu. Ka盥y przedsi瑿iorca, podczas wznawiania dzia豉lno軼i gospodarczej ma obowi您ek uregulowa nale積o軼i podatkowe, kt鏎e powsta造 w okresie zawieszenia. Podatek od dochodu, kt鏎ego uzyskanie dopuszczalne jest podczas zawieszenia, b璠zie podlega豉 rozliczeniu przy p豉tno軼i pierwszej zaliczki po okresie zawieszenia wykonywania dzia豉lno軼i gospodarczej. Dotyczy to tak瞠 koszt闚, kt鏎e zosta造 poniesione w okresie zawieszenia. Koszty takie mo積a uwzgl璠ni przy wp豉cie pierwszej zaliczki na podatek po wznowieniu dzia豉lno軼i. Za rok, w kt鏎ym przedsi瑿iorca zawiesi dzia豉lno嗆, musi z這篡 roczne zeznanie podatkowe zgodnie z ustawowymi terminami. W taki zeznaniu trzeba uj望 wszystkie uzyskane w roku podatkowym przychody, tak瞠 t, kt鏎e zosta造 uzyskane podczas zawieszenia.

Zawieszenie dzia豉lno軼i jest pomocne w okresie problematycznym firmy. Jednak w przypadkach, gdy nie s to problemy przej軼iowe, jest mo磧iwo嗆 zako鎍zenia dzia豉lno軼i gospodarczej. Skutkuje to wykre郵eniem z rejestru.

Zawsze istnieje jeszcze mo磧iwo嗆 zmiany przedmiotu dzia豉lno軼i firmy, zgodnie z Polsk klasyfikacj Dzia豉lno軼i, zgodnie z rozporz康zeniem rady ministr闚 z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia豉lno軼i.